Bij DWS vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt bij onze club. Wij waarborgen dan ook onze gedragsregels voor onze begeleiders. Als dit niet gebeurt moet er een melding van worden gemaakt bij het bestuur of bij de VCP. Dit kan worden gedaan door de persoon in kwestie of door degene die de belaagde als vertrouwenspersoon heeft aangesproken. In ieder geval maakt het niet uit wie er een melding doet. Het is altijd verstandig om een melding te maken bij de door de club aangestelde VCP. Deze persoon zal het bespreekbaar maken bij het bestuur en direct maatregels inwerking zetten wanneer nodig is.

VCP = Vertrouwenscontactpersoon.

Voel je je niet veilig bij DWS of heb je gezien dat er (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt getoond door iemand, meldt het dan. Heb je er zelf geen last van, maar heeft iemand jou als vertrouwenspersoon benaderd meldt het dan ook. Wim Pathuis is binnen DWS vertrouwenscontactpersoon, mail hem persoonlijk via wim.pathuis@ziggo.nl

Aanname beleid van vrijwilligers en gedragsregels

Aanleiding:

DWS Stadskanaal is een organisatie met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden en trainingen. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze sporters en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Besluit:

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt DWS Stadskanaal de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers/begeleiders:

 • een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
 • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
 • voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
 • bij vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

Onze gedragsregels voor begeleiders/vrijwilligers
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporters zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vastgesteld door het bestuur van DWS Stadskanaal d.d. 1 februari 2022